Nói tôi đói bụng bằng tiếng trung

Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn chia tôi phân nửa , đây chính là TÌNH BẠN .
Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn nhường hết cho tôi , đây chính là TÌNH YÊU .
Tôi đói bụng , bạn đem cái bánh giấu đi ,rồi bạn nói bạn cũng đói ,đây chính là XÃ HỘI .
我肚子饿,你有一个饼,你分给我一半,这就是友情。我肚子饿,你有一个饼,你全让给我,这就是爱情。我肚子饿,你把饼藏起来,然后说自己也饿,这就是社会。
Wǒ dù zǐ è,nǐ yǒu yí gè bǐng ,nǐ fēn gěi wǒ yí bàn,zhè jìu shì yǒu qíng 。Wǒ dù zǐ è ,nǐ yǒu yí gè bǐng ,nǐ quán ràng gěi wǒ ,zhè jìu shì ài qíng 。Wǒ dù zǐ è ,nǐ bǎ bǐng cáng qǐ lái ,rán hòu shuō zì jǐ yě è ,zhè jìu shì shè huì 。Xem thêm tại đây.