Tiếng trung cơ bản chat yahoo

Tiếng trung cơ bản chat yahoo Học tiếng trung xin giới thiệu với các bạn những kiến thức cơ bản nhất bạn cần khi học tiếng trung quốc

rèn shì nǐ hěn gāo xìng wǒ men jiāo péng yǒu a
认 识 你 很 高 兴 我 们 交 朋 友 啊
wǒ gāng xué hàn yǔ qǐng duō guān zhào .
, 我 刚 学 汉 语 请 多 关 照,
你 到哪 去 了nǐ dào nǎ qù le
你 有 没 有 视 频 会 话 让我 看 看nǐ yǒu méi yǒu shì pín huì huà ràng wǒ kàn kàn
给 我 看 你 的 照 片, gěi wǒ kàn nǐ de zhào piàn
你的电 话 号 码 是 什 么,
nǐ de diàn huà hào mǎ shì shén me

1. 我很喜欢它。
I like it very much.

2. 这个价格对我挺合适的。

The price is right.
3. 你是做什么工作的呢?
Are you working at the moment

4. 用英语怎么说?
How do you say this in English?

5. 明天我有事情要做。

True: Sorry but I am tied up all day tomorrow.

6. 我没有英文名。

I don’t have an English name.

我没有钱;I don’t have any money.

我没有兄弟姐妹;I don’t have any brothers or sisters.

我没有车。I don’t have a car.

7. 我想我不行。

I don’t think I can.

8. 我的舞也跳得不好。

I am not a very good dancer either.

9. 现在几点钟了?

What time is it, please?

10. 我的英语很糟糕。

I am not 100% fluent, but at least I am improving.

11. 你愿意参加我们的晚会吗?

Would you like to come to our party on Friday night?

12. 我没有经验。

I am afraid I don’t know much about that.

13. 我没有男朋友。

I don’t have a boyfriend.

14. 他的身体很健康。

He is in good health. You can also say: He’s healthy.

15. 价钱很昂贵/便宜。

The price is too high/ rather low.

16. 我们下了车。

We got out of the car.

17. 车速快了。
The car is speeding. Or “The car is going too fast.”

18. 这个春节你回家吗?

Will you be going back home for the Spring Festival?

19. 我觉得右手很疼。
My right hand is very painful.Or “My right hand hurts(aches).”

20. 他看到她很惊讶。

True: He looked at her in surprise.

21. 我读过你的小说但是没料到你这么年轻。

After having read your novel,I expected you would be older.

22. 她脸红了,让我看穿了她的心思。

Her red face told me what she was thinking.

23. 看到这幅画让我想到了我的童年时代。

Seeing these pictures reminded me of my own childhood.

24. 别理她。

Leave her alone.

25. 我在大学里学到了许多知识。

I learned a lot in universit

tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

học tiếng đài loan

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

học tiếng trung giao tiếp

DMCA.com Protection Status