Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành Thương mại quốc tế

Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành thương mại quốc tế

Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành thương mại quốc tế Dịch tiếng trung ra tiếng Việt
ad valorem tariff 从价关税balance of payment 国际收支balance – of – payments deficit 国际收支逆差bill of exchange 汇票business norms 商业准则capital resources 资本财源

commercial credit 商业信用

competitive advantage 竞争优势

conflicts of interest 利益矛盾

consumer protection 消费者保护

currency 货币

customs duty 关税

deficit 逆差

depreciate 贬值

documentary credit 跟单信用证

domestic demand 国内需求

domestic trade 国内贸易

dominate 支配,占优势

dumping 倾销

economic motivation 经济动机

encash 兑现

ethnocentric 种族中心倾向

excessive interventionism 过度干预主义

exchange rate 兑换率

export intelligence department 出口信息部

export market 出口市场

export subsidies 出口补贴

exportable commodities 可供出口的商品

favorable balance of payments 国际收支顺差

financial assistance 财政资助

fluctuation 波动

foreign currency 外币

free interflow 自由流通

free trading system 自由贸易体系

government intervention 政府干预

government purchases政府采购

high technology 高科技技术

import commitment 进口承诺

importing agent 进口代理商

importing and exporting firms 进出口公司

importing channel 进口渠道

independent currency system 独立货币体系

infant industry argument 幼稚工业保护论

international trade 国际贸易

intervene with trade 干预贸易

interventionist 干涉主义者

invisible trade 无形贸易

locally produced products 本地生产的产品

market economy 市场经济

mercantilism 营利主义

mercantilist theory 重商主义者的理论

merchant 商人

monetary conversion 货币兑换

national security 国家安全

nonsubsidized industry 非补贴工业

profit margins 利润幅度

quota 配额

redistribution of resources 资源重新分配

register of shipping 船籍登记

relative differences 相对差异

retaliatory tariff 报复性关税

run deficits 遭受逆差

separate treatment 分别对待

start – up period 起步阶段

surplus 顺差

tariff for retaliation 报复关税

tariff 关税

technical assistance 技术协助

trade barrier 贸易壁垒

Trade Protectionism 贸易保护主义

trade restrictions 贸易限制

trade surplus 贸易顺差

trade theory 贸易理论

trade – expanding devices 贸易扩张手段

trade – restricting devices 贸易限制手段

trading partner 贸易伙伴

unfamiliar territories 陌生的地域

thuế theo giá trị quảng cáo thuế theo giá trị quảng cáocán cân thanh toán cán cân thanh toáncân bằng – của – Tiền thanh toán thâm hụt cán cân thanh toán thâm hụthóa đơn hóa đơn giá ngoại tệNguyên tắc kinh doanh định mức kinh doanhnguồn lực tài chính nguồn vốn vốn

tín dụng kinh doanh tín dụng thương mại

lợi thế cạnh tranh lợi thế cạnh tranh

mâu thuẫn xung đột lợi ích quan tâm

bảo vệ người tiêu dùng bảo vệ người tiêu dùng

tiền tệ

thuế thuế hải quan

thâm hụt thâm hụt

giảm giá giảm giá

thư tín dụng chứng từ tín dụng

nhu cầu trong nước nhu cầu trong nước

thương mại trong nước và thương mại trong nước

chiếm ưu thế chủ đạo , chi phối

bán phá giá bán phá giá

động cơ kinh tế động lực kinh tế

thâu tiền bạc danh dự

xu hướng ethnocentric ethnocentric

interventionism quá interventionism quá mức

tỷ giá ngoại tệ

bộ phận xuất khẩu bộ phận xuất khẩu thông minh

thị trường xuất khẩu thị trường xuất khẩu

trợ cấp xuất khẩu trợ cấp xuất khẩu

hàng hóa xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu

cân bằng thuận lợi thanh toán thặng dư trong cán cân thanh toán

hỗ trợ tài chính hỗ trợ tài chính

biến động biến động

ngoại tệ ngoại tệ

giao lưu miễn phí lưu thông tự do

hệ thống giao dịch miễn phí hệ thống thương mại tự do

chính phủ can thiệp của chính phủ can thiệp

mua sắm chính phủ của mua sắm chính phủ

công nghệ cao công nghệ cao

cam kết nhập khẩu cam kết nhập khẩu

nhập khẩu đại lý nhập khẩu đại lý

nhập khẩu và xuất khẩu các doanh nghiệp và công ty xuất khẩu

nhập các kênh nhập khẩu kênh

hệ thống tiền tệ độc lập hệ thống tiền tệ độc lập

tranh luận công nghiệp non trẻ về bảo vệ ngành công nghiệp trẻ sơ sinh

thương mại quốc tế thương mại quốc tế

can thiệp với sự can thiệp thương mại trong thương mại

can thiệp can thiệp

thương mại vô hình thương mại vô hình

sản phẩm sản xuất trong nước sản xuất trong nước sản phẩm

nền kinh tế thị trường kinh tế thị trường

chủ nghĩa trọng thương thương mại hóa

trọng thương thuyết lý thuyết trọng thương

thương gia kinh doanh

trao đổi tiền tệ chuyển đổi tiền tệ

an ninh quốc gia đối với an ninh quốc gia

ngành công nghiệp nonsubsidized không được trợ cấp công nghiệp

lợi nhuận lợi nhuận lợi nhuận

hạn ngạch quota

phân phối lại các nguồn lực phân bổ lại các nguồn lực

đăng ký của vận chuyển một đăng ký

khác biệt tương đối khác biệt tương đối

trả đũa thuế trả đũa thuế

thâm hụt chạy bị thâm hụt

điều trị riêng biệt được xử lý riêng

bắt đầu – lên giai đoạn giai đoạn trứng

thặng dư thặng dư

thuế quan trả đũa thuế trả đũa

nhiệm vụ thuế

hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật

rào cản rào cản thương mại

Thương mại bảo hộ chủ nghĩa bảo hộ thương mại

hạn chế thương mại hạn chế thương mại

thặng dư thương mại thặng dư

Lý thuyết thương mại Lý thuyết thương mại

thương mại – mở rộng các thiết bị phương tiện mở rộng thương mại

thương mại – hạn chế các thiết bị phương tiện hạn chế thương mại

Đối tác đối tác thương mại

vùng lãnh thổ không quen thuộc khu vực không quen thuộc

 


Sưu tầm: Học tiếng trung

Phạm Dương Châu –Tiengtrung.vn
CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội ĐT : 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585
CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 ) ĐT : 09.8595.8595
KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :
http://tiengtrung.vn/lop-hoc-tieng-trung-online
KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :
http://tiengtrung.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-1
BỘ TÀI LIỆU HỌC TIẾNG TRUNG :
https://www.facebook.com/trungtamtiengtrung.vn/posts/1312880868784627
Mua sách 500k được tặng khóa boya 1 và 301 câu đàm thoại TRỊ GIÁ 1.400.000 VND

DMCA.com Protection Status