Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành Chứng khoán

 

 

Xem thêm Dịch vụ thiết kế Thẻ nhân viên

Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành Chứng khoán Dịch tiếng trung ra tiếng Việt
absentee ballot 缺席投票
balance sheet 资产负债表
better returns 更好的回报
broker 股票经纪人
business prospects 来务展望
buy a call 买进期权
call price 股票购进价格
chart 走势图
common stock 普通股
company effect 公司的影响
core businesses 核心行业
current price of gold 黄金现价
current share price 股票现价
dividend 股息
dominant factor 决定因素
draw lines to find resistance 找阻力线
draw lines to find support 找支持势线
draw lines to find trends 画走势线
earnings outlook 盈利潜能
earnings per share 第股盈利
earnings trend 赢利趋势
economic uncertainty 经济不稳定
exercise price 认购价
exercise the option 行使有关期权
external factor 外在因素
financial ratios 财务比率
financial strength 财务实力
forward contract 远期合同
fundamental analysis 基本面分析
fundamental of the company 公司的基本面
future price movement 未来股价走势
futures contract 期货合同
hire-purchase company 租赁信托公司
historical records 历史记录
income statement 损益表
stock return 股票回报
stock trading 股票交易
strong economic growth强势经济增长
superior returns 优厚的回报
supply-demand balance 供求平衡
sustain a loss 蒙受亏损
balance sheet items 资产与负债表的项目
indicator 指标,指数
information economy 信息经济
initial public stock offerings 公开发行的原始股
intrinsic value 实际价值
investor 投资人
issue additional stock 增发股票
joint stock company 合股公司
market factor 市场因素
market movement 市场行情
market prices 市场价格
market system 市场经济体制
move in a uptrend 持续攀升
normal economic forces 正常经济力量
option 期权
overwhelming evidence 非常明确的证据
part – owner 合伙股东
price movements 股价走势
price of a stock 股价
price of the call 买进期权的价格
price of the put 卖出期权的价格
price – earnings ratio 价格收益比率
professional investor 专业投资者
proxy 代理投票
sell short the shares 卖空股票
sequence of analysis 分析的先后顺序
share price 股价
shareholder 股东
size of the loss 亏损程度
stock exchange 证券交易所
stock information 股票信息
stock market 股市
stock price 股价
tech stock 高科技股票
technical analysis 技术分析
undervalued 贬值的
unstableness of market 市场不稳定
upward price trend 股价逐步升高
volume of a stock 成交量
voting power 表决权
share, equity, stock 股票、股权
bond, debenture, debts 债券
negotiable share 可流通股份
convertible bond 可转换债券
treasury/ government bond 国库券/ 政府债券
corporate bond 企业债券
closed – end securities investment fund封闭式证券投资基金
open – end securities investment fund 开放式证券投资基金
fund manager 基金经理/ 管理公司
fund custodian bank 基金托管银行
market capitalization 市值
p/ e (price/ earning) ratio 市盈率
mark – to – market 逐日盯市
payment versus delivery 银券交付
clearing and settlement 清算/ 结算
commodity/ financial derivatives 商品/ 金融衍生产品
put/ call option 看跌/ 看涨期权
margins, collateral 保证金
rights issue/ offering 配股
bonus share 红股
dividend 红利/ 股息
ADR (American Depository Receipt) 美国存托凭证/ 存股证
GDR (Global Depository Receipt) 全球存托凭证/ 存股证
retail/ private investor 个人投资者/ 散户
institutional investor 机构投资者
broker/ dealer 券商
proprietary trading 自营
insider trading/ dealing 内幕交易
market manipulation 市场操纵
prospectus 招股说明书
IPO (Initial Public Offering) 新股/ 初始公开发行
merger and acquisition 收购兼并
bỏ phiếu vắng mặt lá phiếu khiếm diệnbảng cân đối bảng cân đốilợi nhuận tốt hơn lợi nhuận tốt hơn

môi giới môi giới chứng khoán

triển vọng kinh doanh

mua một quyền chọn mua

Giá mua cổ phiếu giá gọi

Biểu đồ biểu đồ

cổ phiếu phổ thông của cổ phiếu phổ thông

ảnh hưởng đến hiệu quả công ty của công ty

kinh doanh cốt lõi ngành công nghiệp cốt lõi

Giá hiện tại của giá vàng vàng

giá cổ phiếu hiện tại , giá cổ phiếu

cổ tức cổ tức

yếu tố yếu tố quyết định chi phối

vẽ các đường để tìm kháng để tìm dòng kháng

vẽ các đường để tìm đường xu hướng hỗ trợ để tìm hỗ trợ

vẽ các đường để tìm xu hướng vẽ đường xu hướng

thu nhập tiềm năng triển vọng lợi nhuận

thu nhập trên mỗi cổ phiếu là người đầu tiên chia sẻ lợi nhuận

xu hướng thu nhập xu hướng lợi nhuận

bất ổn kinh tế bất ổn kinh tế

giá thực Giá thuê bao

thực hiện quyền chọn để thực hiện quyền chọn

yếu tố bên ngoài yếu tố bên ngoài

chỉ tiêu tài chính chỉ tiêu tài chính

sức mạnh tài chính của sức mạnh tài chính

hợp đồng kỳ hạn hợp đồng kỳ hạn

phân tích cơ bản Phân tích cơ bản

cơ bản của nguyên tắc cơ bản của công ty

biến động giá trong tương lai của biến động giá trong tương lai

hợp đồng tương lai hợp đồng tương lai

công ty thuê mua cho thuê Niềm tin

Lịch sử ghi chép lịch sử

Kết quả kinh doanh báo cáo thu nhập

lợi nhuận cổ phiếu chứng khoán trở lại

kinh doanh chứng khoán kinh doanh chứng khoán

tăng trưởng kinh tế tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ mạnh mẽ

lợi nhuận lợi nhuận cao vượt trội

cung cầu cân bằng cung và cầu cân bằng

duy trì một sự mất mát phải chịu tổn thất

các mặt hàng cân đối kế toán dự án của tài sản và nợ tuyên bố

chỉ số chỉ số , chỉ số

nền kinh tế thông tin Thông tin Kinh tế

IPO dịch cổ phiếu lần đầu ra công chúng

giá trị thực tế của giá trị nội tại

Các nhà đầu tư đầu tư

phát hành phát hành cổ phiếu bổ sung của chứng khoán

Công ty cổ phần công ty cổ phần

các yếu tố thị trường yếu tố thị trường

thị trường thị trường chuyển động

giá cả thị trường giá cả thị trường

hệ thống kinh tế thị trường hệ thống thị trường

di chuyển trong một xu hướng tăng tiếp tục tăng

lực lượng kinh tế bình thường lực lượng kinh tế bình thường

lựa chọn tùy chọn

bằng chứng áp đảo là bằng chứng rất rõ ràng

cổ đông hợp tác chủ sở hữu – một phần

giá cổ phiếu biến động giá

giá của giá cổ phiếu

giá mua của cuộc gọi giá lựa chọn

Giá bán của các tùy chọn đặt giá

tỷ lệ thu nhập tỷ lệ giá-thu nhập – giá

nhà đầu tư chuyên nghiệp các nhà đầu tư chuyên nghiệp

biểu quyết ủy quyền ủy quyền

bán ngắn cổ phần chứng khoán ngắn

chuỗi các phân tích phân tích trình tự

giá cổ phiếu giá cổ phiếu

cổ đông cổ đông

kích thước của sự mất mát mức độ thiệt hại

chứng khoán chứng khoán

thông tin chứng khoán thông tin chứng khoán

thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán

giá giá cổ phiếu

cổ phiếu công nghệ cao cổ phiếu công nghệ cao

phân tích kỹ thuật Phân tích kỹ thuật

giảm giá đánh giá thấp

bất ổn của thị trường bất ổn thị trường

xu hướng tăng giá dần dần tăng giá

khối lượng của một khối lượng cổ phiếu

quyền biểu quyết của quyền biểu quyết

cổ phần, cổ phiếu, cổ phiếu chứng khoán , các tùy chọn

trái phiếu, trái phiếu , trái phiếu nợ

cổ phiếu có thể giao dịch thỏa thuận cổ phiếu

trái phiếu chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

trái phiếu kho bạc / trái phiếu kho bạc chính phủ / chính phủ

trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu doanh nghiệp

quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng quỹ đầu tư chứng khoán cuối – đóng

quỹ đầu tư chứng khoán mở-kết thúc quỹ đầu tư chứng khoán cuối – mở

công ty quản lý quỹ quản lý quỹ / quản lý

ngân hàng lưu ký quỹ ngân hàng giám sát quỹ

vốn hóa thị trường vốn hóa thị trường

p / e ( giá / thu nhập ) tỷ lệ PE

đánh dấu – để – thị trường MTM

thanh toán so với phiếu giảm giá bạc giao hàng giao

bù trừ và thanh toán bù trừ / giải quyết

hàng hóa / tài chính phái sinh hàng hóa / tài chính phái sinh

đặt / cuộc gọi tùy chọn tùy chọn đặt / cuộc gọi

lợi nhuận , tỷ suất lợi nhuận tài sản thế chấp

vị trí vấn đề quyền / cung cấp

cổ phiếu thưởng cổ phiếu thưởng

cổ tức cổ tức / cổ tức

ADR ( Tiếp nhận lưu ký Mỹ ) Warrant ADR / tiền gửi

GDR ( ký nhận toàn cầu ) Warrant GDRs / tiền gửi

bán lẻ / nhà đầu tư tin cá nhân nhà đầu tư / bán lẻ

tổ chức đầu tư nhà đầu tư thể chế

môi giới môi giới / đại lý

độc quyền tự doanh

giao dịch nội gián / giao dịch giao dịch nội gián

lũng đoạn thị trường lũng đoạn thị trường

Bản cáo bạch Bản cáo bạch

IPO ( đầu ra công chúng ) IPO / ban đầu ra công chúng

sáp nhập và mua lại sáp nhập và mua lại

Sưu tầm: Học tiếng trung

Phạm Dương Châu –Tiengtrung.vn
CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội ĐT : 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585
CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 ) ĐT : 09.8595.8595
KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :
http://tiengtrung.vn/lop-hoc-tieng-trung-online
KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :
http://tiengtrung.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-1
BỘ TÀI LIỆU HỌC TIẾNG TRUNG :
https://www.facebook.com/trungtamtiengtrung.vn/posts/1312880868784627
Mua sách 500k được tặng khóa boya 1 và 301 câu đàm thoại TRỊ GIÁ 1.400.000 VND

DMCA.com Protection Status